ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ОТ "ДАВАТО" ЕООД, ЕИК: 205941301

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРИЛОЖИМОСТ
Чл. 1. Настоящите Общи условия за покупка на стоки по електронен път (за краткост по-долу „Общите условия") уреждат отношенията между "Давато" ЕООД („Търговецът“) и потребителите – физически лица, страна по договор за покупко-продажба на стоки, сключен по електронен път чрез интернет страницата https://woolnat.bg/ – собственост на "Давато" ЕООД.

2. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА-ПРОДАВАЧ
Чл.2. (1) Стоките се продават чрез Уеб Сайта на "Давато" ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Агенцията по вписванията, Търговски регистър с ЕИК: 205941301, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1113, ул. „Александър фон Хумболт“ № 35 В, ет. 2, ап. 5.
(2) Данните за контакт с Търговеца: интернет страница https://woolnat.bg/, адрес на електронна поща: office@woolnat.bg, телефон за връзка: +359 897 69 87 72 .

3. ПРЕДМЕТЕН ОБХВАТ
Чл.3. (1) Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата https://woolnat.bg/ са стоки, предлагани от "Давато" ЕООД в качеството на ексклузивен представител за България на производителя WOOLNAT.
(2) В уебсайта https://woolnat.bg/ се публикува основна информация за всеки отделен продукт, съдържаща: името на продукта, предназначението му, производителя и др.
(3) Електронният магазин на "Давато" ЕООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

4. ДЕФИНИЦИИ
Чл.4 (1) Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:
(2) Договор за покупко-продажба на стоки, сключен по електронен път - договор, сключен въз основа на предложение от страна на "Давато" ЕООД чрез уеб сайт https://woolnat.bg/, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.
(3) Потребител – всяко пълнолетно физическо лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия, което използва Страницата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.
(4) Уеб Сайт/Интернет Страница/Страница – домейна https://woolnat.bg/ собственост на "Давато" ЕООД.
(5) Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на потребителя да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно потребителя и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)
(6) Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между "Давато" ЕООД и потребителя, чрез който потребителят заявява на "Давато" ЕООД през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин на "Давато" ЕООД.
(7) Продукт(-и)/Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние, сключен между потребителя и "Давато" ЕООД през Електронен магазин на "Давато" ЕООД, който се предоставя на потребителя срещу заплащане.
(8) Електронен магазин на "Давато" ЕООД - способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва Договор за покупко-продажба на стоки по електронен път.
(9) Ексклузивен представител е физическо или юридическо лице, на което производителя е предоставил изключително право да представлява и/или разпространява марката/продукта, предмет на договор за ексклузивно представителство на територията на Република България.

II. РЕГИСТРАЦИЯ. ПОРЪЧКА. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ. ДОСТАВКА

Чл. 5. (1) Закупуването на стока може да се извърши без регистрация и наличие на активен потребителски профил в системата на https://woolnat.bg/
(2) Извършването на поръчка без регистрация изисква въвеждането на Вашите данни - име и фамилия, актуален и точен адрес - град, ул./бул, пощенски код; актуален и точен електронен адрес; телефонен номер. След потвърждение на въведените данни може да преминете към следващия етап.

Чл. 6. (1) Поръчка на стока през интернет страницата https://woolnat.bg/ представлява валидно изявление на клиента за сключване на договор за покупка на стока по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия.
(2) Чрез закупуване на стока от уебсайта https://woolnat.bg/ потребителят се съгласява с настоящите Общи условия за покупка на стоки по електронен път.
(3) Закупуването на продукт по електронен път чрез интернет страницата https://woolnat.bg/ се реализира в следната последователност:
1. Избор на продукт
2. Попълване на адрес за доставка
3. Избор на метод на плащане и доставка.
4. Преглед на заявката – Потвърждение. Покупка
5. При успешно изпълнение на предходните етапи ще получите електронно съобщение, потвърждаващо поръчката на посочения от Вас имейл адрес.
6. След обработка на поръчката ще получите електронно съобщение, уведомяващо, че поръчката е приета и изпратена на посочения от Вас имейл адрес
(4) След успешното подаване на заявката, клиентът получава имейл от екипа на https://woolnat.bg//, с който се потвърждава получаването на направеното изявление от клиента за сключване на договор за покупка на стоки по електронен път.

Чл. 7. (1) Поръчаните стоки могат да бъдат заплатени от клиента по следните начини:
1. Плащане чрез наложен платеж - дължимата сума се заплаща на куриера при доставка на стоките на указания от клиента адрес;
2. По банков път – дължимата сума се превежда по посочената банкова сметка в лева:
IBAN BG47RZBB91551011557324
BIC RZBBBGSF
KBC Банка

(2) В случай че дължимата сума не бъде заплатена на куриера или не бъде преведена по банков път, покупката на стоката се анулира автоматично. При анулиране на поръчката поради незаплащане от страна на клиента, се преустановяват задълженията на "Давато" ЕООД да предаде поръчаните стоки.

Чл. 8. (1) Поръчаните стоки могат да бъдат доставени на адрес, посочен от клиента посредством ползване на куриерските услуги на „Еконт експрес" ЕООД, ЕИК: 117047646, с интернет страница http://www.econt.com/ и/или „Спиди“АД, ЕИК:131371780 с интернет страница https://speedy.bg/. Доставката е безплатна за клиента.
(2) Поръчаните стоки се доставят в рамките на работната седмица, от 9:00 ч. до 18:00 ч., в срок до 5 работни дни от датата на поръчката, когато е избран начин на плащане - наложен платеж. Почивните дни и официалните празници не са включени в посочените срокове.
(3) При по-голяма натовареност на https://woolnat.bg/ и/или на куриерската фирма, срокът на доставка може да бъде удължен. В случай на забавяне на доставката, потребителят следва да се свърже с Търговеца чрез посочените в настоящите Общи условия данни за контакт. Търговецът е длъжен да направи проверка относно статуса на поръчката и доставката и да предоставят информация на потребителя.
(4) Търговецът не носи отговорност за забавена доставка на поръчани стоки или за повредени пратки по вина на куриерската служба.

III. ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 9. (1) Потребителят има право да се откаже от сключения договор за покупка от разстояние, без да посочва причини за това и без да дължи обезщетение или неустойка, в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми по недвусмислен начин "Давато" ЕООД за решението си за отказ от договора преди изтичане на 14-дневния срок. (2) Отказът може да бъде направен чрез изпращане на стандартен формуляр за отказ на адрес гр. София, ул. Александър фон Хумболт №35В, ет.2, ап.5.
(3) Правото на отказ по ал.1 е неприложимо в случай, че: - стоката е със свалени етикети; - стоката е носена и не може да бъдат върната поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; - при всички други случаи, предвидени със закон.

Чл.10 Отказът се счита за редовно извършен, когато екипът на "Давато" ЕООД потвърди получаването му.

Чл.11 (1) Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
- До „Давато" ЕООД, ЕИК 205941301, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Александър фон Хумболт №35В, ет.2, ап.5, имейл адрес: office@woolnat.bg
- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*
- Поръчано на*/получено на*
- Име на потребителя/ите
- Адрес на потребителя/ите
- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
- Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.


(2) Във всички случаи на отказ, потребителят трябва да изпрати по куриер за своя сметка стоката обратно на "Давато" ЕООД без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил на "Давато" ЕООД за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, "Давато" ЕООД възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е получил стоките обратно в свое владение.
Възстановяването на платените суми се извършва със същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция. В случай на плащане с наложен платеж, то сумата бива възстановена чрез наложен платеж при връщане на стоката от потребителя. В случай на плащане по банков път, сумата се възстановява по същата сметка, от която е направена покупката.
(3) В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната неизползвана и с пълна окомплектовка, ако има такава. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.
(4) Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя, рискът от случайното й повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай на загубване на стоката преди получаването й от "Давато" ЕООД, потребителят дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на "Давато" ЕООД.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 12. (1) С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие "Давато" ЕООД да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на стоки.
(2) Потребителят се съгласява да предостави лични данни на "Давато" ЕООД във връзка с извършване на услугите. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на "Давато" ЕООД.
(3) "Давато" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 и обработва личните данни на Потребителите за изпълнение на своите задължения във връзка с продажба на стоки по електронен път. "Давато" ЕООД като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени.
(4) "Давато" ЕООД е длъжен да не разкрива личните данни на потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато "Давато" ЕООД е нормативно задължен да предостави данните на съответните държавни органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред. "Давато" ЕООД не носи отговорност, ако потребителят сам е оповестил или е спомогнал да бъдат оповестени публично личните му данни от трети лица.
(5) Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват за целите на качествено и коректно обслужване на потребителите. Без личните данни на потребителите на https://woolnat.bg/ системата за разплащане няма да може да се използва за извършване на продажба на стоки.

V. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 13. (1) Всички права на интелектуалната собственост върху уебсайта https://woolnat.bg/, правото на ползване, снимки, видеоматериали, текстове, документи и други материали, съдържащи се на тази уеб страница са собственост и/или са законосъобразно използвани от "Давато" ЕООД, ЕИК:205941301.
(2) Потребителят не придобива права на интелектуална собственост върху каквато и да е част от съдържанието на уебсайта https://woolnat.bg/. Задълженията на Потребителя за опазване правата на интелектуална собственост на "Давато" ЕООД, ЕИК: 205941301 върху уебсайта https://woolnat.bg/ и всички негови елементи от конструкцията и съдържанието му, остават в сила за неограничен период от време и след преустанови ползването на настоящата уеб страница на Търговеца.
(3) Потребителят нямат право лично и/или чрез трето лице да изменя, променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, превежда, преотдава, лицензира каквато и да е част от съдържанието на уебсайта https://woolnat.bg/

VI. ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 14. (1) Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. Компетентни по спорове относно закупени стоки по електронен път, са Общите помирителни комисии по Глава девета, Закон за защита на потребителите.
(2) Потребителите могат да потърсят съдействие за разрешаване на спор чрез Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове към Европейската комисия на следния уебсайт.

VII. НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519
факс 02/91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Email:
cpcadmin@cpc.bg
Уеб сайт: www.cpc.bg

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. Всички неуредени от настоящите Общи условия отношения ще се регулират от действащото право на Република България.

Чл. 16. Приемането на настоящите Общите условия от страна на потребителя ги прави неразделна част от договора за покупка на стоки по електронен път, който се сключва между "Кушев Детайлинг" ООД и потребителя чрез поръчката на стока чрез интернет страницата https://woolnat.bg/

Чл.17. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.08.2022 г. и са задължителни за всички клиенти на https://woolnat.bg/. В случай, че не приемате настоящите Общи условия, не следва да продължавате да използвате този сайт за извършване на покупки от него.

"Давато" ЕООД може да променя и допълва по всяко време настоящите Общи условия. Промените влизат в сила от публикуването им на https://woolnat.bg/ и стават задължителни за всички потребители на сайта от момента на публикуването им.